Sách tham khảo
34(V)015 CƠ 2018
Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)015
Nhan đề Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam /Nguyễn Minh Đoan chủ biên ; Vũ Thư ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý 351 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Phân tích những vấn đề lí luận và thực tiễn về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Nhà nước pháp quyền
Từ khóa Quyền lực nhà nước
Từ khóa Kiểm soát quyền lực
Tác giả(bs) CN Lí luận nhà nước pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan,, GS. TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLL(1): DSVLL 001612
000 01674nam a22003258a 4500
00172255
0022
0041C37550D-F79C-4D71-99FA-D1FAB7CEB6D8
005201909191709
008190919s2018 vm ||||||viesd
0091 0
020 |a9786045739914|cTL tặng biếu
039|a20190919170524|bluongvt|c20190919140413|dhiennt|y20190910152501|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm
084|a34(V)015|bCƠ 2018
24500|aCơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam /|cNguyễn Minh Đoan chủ biên ; Vũ Thư ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2018
300 |a351 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 348 - 350.|b20
520 |aPhân tích những vấn đề lí luận và thực tiễn về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aQuyền lực nhà nước
653 |aKiểm soát quyền lực
700 |aLí luận nhà nước pháp luật
7001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLL|j(1): DSVLL 001612
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/cochephaplykiemsoatquyenlucnhanuocthumbimage.jpg
890|a1|b1
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLL 001612 Đọc sinh viên 34(V)015 CƠ 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào