Bài viết tạp chí
Thực tiễn thi hành một số quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 /
Nhan đề Thực tiễn thi hành một số quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 / Nguyễn Văn Cương ... [et al.]
Tóm tắt Trình bày cơ sở pháp lí cho việc khảo sát, đánh giá thực tiễn thi hành một số qui định của Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012. Đánh giá thực tiễn ba nhóm qui định của Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012, từ đó đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về 3 nhóm qui định này.
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Vi phạm hành chính
Từ khóa Xử lí vi phạm hành chính
Từ khóa Cơ sở pháp lí
Từ khóa Luật Xử lí vi phạm hành chính 2012
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cương, TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thiều Hoa, ThS.
Tác giả(bs) CN Trương, Hồng Quang
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thu Hằng
Tác giả(bs) CN Hòa, Thị Thủy, ThS.
Nguồn trích Thông tin Khoa học Pháp lý.Viện Khoa học Pháp lý,2019. - Số chuyên đề 1, tr. 4-80.
Địa chỉ Thư viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172259
0026
004D712DC62-6FA0-4859-BED8-C90224DF5748
005201909121345
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190912134516|bmaipt|c20190912111634|dyenkt|y20190912102203|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
24510|aThực tiễn thi hành một số quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 / |cNguyễn Văn Cương ... [et al.]
520 |aTrình bày cơ sở pháp lí cho việc khảo sát, đánh giá thực tiễn thi hành một số qui định của Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012. Đánh giá thực tiễn ba nhóm qui định của Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012, từ đó đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về 3 nhóm qui định này.
653 |aLuật Hành chính
653 |aVi phạm hành chính
653 |aXử lí vi phạm hành chính
653 |aCơ sở pháp lí
653 |aLuật Xử lí vi phạm hành chính 2012
7001 |aNguyễn, Văn Cương|cTS.
7001 |aLê, Thị Thiều Hoa|cThS.
7001 |aTrương, Hồng Quang
7001|aPhan, Thị Thu Hằng
7001|aHòa, Thị Thủy|cThS.
7730 |tThông tin Khoa học Pháp lý.|dViện Khoa học Pháp lý,|g2019. - Số chuyên đề 1, tr. 4-80.|x1859-0160.
852 |aThư viện Đại học Luật Hà Nội
911|aKhuất Thị Yến
912|aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào