Bài trích
Thực tiễn nội luật hóa và áp dụng các quy định của Điều ước quốc tế tại một số quốc gia thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế /
Nhan đề Thực tiễn nội luật hóa và áp dụng các quy định của Điều ước quốc tế tại một số quốc gia thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế / Biên soạn: Cao Xuân Phong, Trần Thị Lan Phương
Tóm tắt Nêu thực tiễn nội luật hóa và áp dụng các qui định của Điều ước quốc tế tại một số quốc gia thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Đánh giá và kiến nghị cụ thể về việc gia nhập, nội luật hóa và thực thi tại Việt Nam đối với mỗi công ước.
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Điều ước quốc tế
Từ khóa tự do Công ước La Hay
Từ khóa tự do Nội luật hóa
Nguồn trích Thông tin Khoa học Pháp lý.Viện Khoa học Pháp lý,2019. - Số chuyên đề 2, tr. 4-68.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172260
0026
0046B4A6384-5BB2-4A59-99FB-552DFC72F40C
005201909121345
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20190912134543|bmaipt|c20190912111613|dyenkt|y20190912110839|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
24510|aThực tiễn nội luật hóa và áp dụng các quy định của Điều ước quốc tế tại một số quốc gia thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế / |cBiên soạn: Cao Xuân Phong, Trần Thị Lan Phương
520 |aNêu thực tiễn nội luật hóa và áp dụng các qui định của Điều ước quốc tế tại một số quốc gia thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Đánh giá và kiến nghị cụ thể về việc gia nhập, nội luật hóa và thực thi tại Việt Nam đối với mỗi công ước.
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aĐiều ước quốc tế
653 |aCông ước La Hay
653 |aNội luật hóa
7730 |tThông tin Khoa học Pháp lý.|dViện Khoa học Pháp lý,|g2019. - Số chuyên đề 2, tr. 4-68.|x1859-0160.
911|aKhuất Thị Yến
912|aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào