Bài viết tạp chí
Pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam - Thực trạng và triển vọng /
Tác giả CN Trương, Hồng Quang
Nhan đề Pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam - Thực trạng và triển vọng / Trương Hồng Quang
Tóm tắt Trình bày nhận thức về quyền và pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính; thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tại Việt Nam hiện nay. Nêu triển vọng hoàn thiện các qui định pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Quyền
Từ khóa Người đồng tính
Từ khóa Người chuyển giới
Từ khóa Người song tính
Từ khóa Liên giới tính
Nguồn trích Thông tin Khoa học Pháp lý.Viện Khoa học Pháp lý,2019. - Số chuyên đề 3, tr. 4-80.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172261
0026
00468AF5B3E-B064-44A6-9B20-A243CC6C7A8A
005201909121346
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20190912134600|bmaipt|c20190912111533|dyenkt|y20190912111443|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aTrương, Hồng Quang
24510|aPháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam - Thực trạng và triển vọng / |cTrương Hồng Quang
520 |aTrình bày nhận thức về quyền và pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính; thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tại Việt Nam hiện nay. Nêu triển vọng hoàn thiện các qui định pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aQuyền
653 |aNgười đồng tính
653 |aNgười chuyển giới
653 |aNgười song tính
653 |aLiên giới tính
7730 |tThông tin Khoa học Pháp lý.|dViện Khoa học Pháp lý,|g2019. - Số chuyên đề 3, tr. 4-80.|x1859-0160.
890|a0|b0|c0|d0
911|aKhuất Thị Yến
912|aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào