Bài viết tạp chí
Cải cách thủ tục hành chính ngành Tư pháp phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp /
Nhan đề Cải cách thủ tục hành chính ngành Tư pháp phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp / Võ Đình Toàn ... [et al.]
Tóm tắt Nêu một số vấn đề lí luận về thủ tục hành chính và thủ tục hành chính trong ngành Tư pháp, thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong ngành Tư pháp và để xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện thủ tục hành chính của Bộ, ngành Tư pháp.
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Thủ tục hành chính
Từ khóa Cải cách thủ tục hành chính
Từ khóa Ngành Tư pháp
Nguồn trích Thông tin Khoa học Pháp lý.Viện Khoa học Pháp lý,2019. - Số chuyên đề 5, tr. 4-52.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172263
0026
004FBBDFE30-890E-4B44-A0BA-A6338A5894E9
005202006091008
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200609100807|byenkt|c20191119152334|dyenkt|y20190912133731|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
24510|aCải cách thủ tục hành chính ngành Tư pháp phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp / |cVõ Đình Toàn ... [et al.]
520 |aNêu một số vấn đề lí luận về thủ tục hành chính và thủ tục hành chính trong ngành Tư pháp, thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong ngành Tư pháp và để xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện thủ tục hành chính của Bộ, ngành Tư pháp.
653 |aLuật Hành chính
653 |aThủ tục hành chính
653 |aCải cách thủ tục hành chính
653 |aNgành Tư pháp
773|tThông tin Khoa học Pháp lý.|dViện Khoa học Pháp lý,|g2019. - Số chuyên đề 5, tr. 4-52.|x1859-0160.
890|a0|b0|c0|d0
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào