Bài viết tạp chí
Một số vấn đề cần bổ sung vào nội dung sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ /
Tác giả CN Võ, Nguyễn Nam Trung, ThS.
Nhan đề Một số vấn đề cần bổ sung vào nội dung sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ / Võ Nguyễn Nam Trung
Tóm tắt Đề cập về việc Quốc hội qui định cơ cấu của Chính phủ ở kì họp đầu tiên của mỗi khóa; cơ cấu Chính phủ và cơ cấu bộ, cơ quan ngang bộ; các qui định biểu quyết của tập thể Chính phủ và kĩ thuật lập pháp trong qui đinh về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ.
Từ khóa Luật Hiến pháp
Từ khóa Luật Tổ chức Chính phủ 2015
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2019. – Số 8, tr. 11-18.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172749
0026
0043F8B7431-032A-4D9C-B403-9AD2D969AAA4
005201911141617
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114161632|byenkt|c20191114161615|dyenkt|y20191114082151|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aVõ, Nguyễn Nam Trung|cThS.
24510|aMột số vấn đề cần bổ sung vào nội dung sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ / |cVõ Nguyễn Nam Trung
520 |aĐề cập về việc Quốc hội qui định cơ cấu của Chính phủ ở kì họp đầu tiên của mỗi khóa; cơ cấu Chính phủ và cơ cấu bộ, cơ quan ngang bộ; các qui định biểu quyết của tập thể Chính phủ và kĩ thuật lập pháp trong qui đinh về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ.
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aLuật Tổ chức Chính phủ 2015
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2019. – Số 8, tr. 11-18.|x0866-7446.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào