Bài viết tạp chí
Đảm bảo tính minh bạch của pháp luật về giải thích pháp luật thành văn /
Tác giả CN Huỳnh, Thị Sinh Hiền, ThS.
Nhan đề Đảm bảo tính minh bạch của pháp luật về giải thích pháp luật thành văn / Huỳnh Thị Sinh Hiền
Tóm tắt Bài viết bàn về tính minh bạch của pháp luật trong giải thích pháp luật thành văn ở nước ta hiện nay, tập trung vào vấn đề thẩm quyền, điều kiện và nguyên tắc giải thích. Trên cơ sở đó, bài viết chia sẻ một số kiến nghị nhằm tăng cường tính minh bạch của pháp luật về giải thích pháp luật, nâng cao hiệu quả của hoạt động giải thích pháp luật góp phần làm cho hệ thống pháp luật trở nên minh bạch.
Từ khóa Giải thích pháp luật
Từ khóa Lí luận nhà nước pháp luật
Từ khóa Minh bạch
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2019. – Số 8, tr. 3-10.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172750
0026
0042815015C-E47B-4CD5-967E-804E94B3366D
005201911141617
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114161654|byenkt|c20191114135557|dmaipt|y20191114082934|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aHuỳnh, Thị Sinh Hiền|cThS.
24510|aĐảm bảo tính minh bạch của pháp luật về giải thích pháp luật thành văn / |cHuỳnh Thị Sinh Hiền
520 |aBài viết bàn về tính minh bạch của pháp luật trong giải thích pháp luật thành văn ở nước ta hiện nay, tập trung vào vấn đề thẩm quyền, điều kiện và nguyên tắc giải thích. Trên cơ sở đó, bài viết chia sẻ một số kiến nghị nhằm tăng cường tính minh bạch của pháp luật về giải thích pháp luật, nâng cao hiệu quả của hoạt động giải thích pháp luật góp phần làm cho hệ thống pháp luật trở nên minh bạch.
653 |aGiải thích pháp luật
653 |aLí luận nhà nước pháp luật
653 |aMinh bạch
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2019. – Số 8, tr. 3-10.|x0866-7446.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào