Bài viết tạp chí
Bàn về chế định bảo lưu quyền sở hữu /
Tác giả CN Trịnh, Thục Hiền, TS.
Nhan đề Bàn về chế định bảo lưu quyền sở hữu / Trịnh Thục Hiền
Tóm tắt Nghiên cứu vấn đề tại sao bảo lưu quyền sở hữu được điều chỉnh như một biện pháp giao dịch bảo đảm; đồng thời đưa ra những phân tích, bình luận về chế định này trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Quyền sở hữu
Từ khóa Bảo lưu quyền sở hữu
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2019. – Số 8, tr. 19-29.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172751
0026
0044B94C037-B4FD-40B7-8A02-F6DA949D1AE2
005201911141618
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114161759|byenkt|c20191114083812|dmaipt|y20191114083731|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aTrịnh, Thục Hiền|cTS.
24510|aBàn về chế định bảo lưu quyền sở hữu / |cTrịnh Thục Hiền
520 |aNghiên cứu vấn đề tại sao bảo lưu quyền sở hữu được điều chỉnh như một biện pháp giao dịch bảo đảm; đồng thời đưa ra những phân tích, bình luận về chế định này trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
653 |aLuật Dân sự
653 |aQuyền sở hữu
653 |aBảo lưu quyền sở hữu
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2019. – Số 8, tr. 19-29.|x0866-7446.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào