Bài viết tạp chí
Một số mô hình thủ tục xử lý phá sản nước ngoài trên thế giới - Sự lựa chọn nào cho Việt Nam? /
Tác giả CN Nguyễn, Đức Việt, ThS.
Nhan đề Một số mô hình thủ tục xử lý phá sản nước ngoài trên thế giới - Sự lựa chọn nào cho Việt Nam? / Nguyễn Đức Việt
Tóm tắt Phân tích, trình bày ba mô hình cơ bản về thủ tục xử lí phá sản nước ngoài trên thế giới. Khái quát đặc trưng của các mô hình đó để rút ra khả năng ứng dụng cho Việt Nam trước yêu cầu hoàn thiện pháp luật phá sản quốc tế.
Từ khóa Luật Kinh tế
Từ khóa Phá sản
Từ khóa Thế giới
Từ khóa Thủ tục phá sản
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2019. – Số 8, tr. 30-43.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172752
0026
00492E633E8-2C3F-4416-930C-48F44837AB4C
005201911141619
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114161819|byenkt|c20191114135754|dmaipt|y20191114084616|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Đức Việt|cThS.
24510|aMột số mô hình thủ tục xử lý phá sản nước ngoài trên thế giới - Sự lựa chọn nào cho Việt Nam? / |cNguyễn Đức Việt
520 |aPhân tích, trình bày ba mô hình cơ bản về thủ tục xử lí phá sản nước ngoài trên thế giới. Khái quát đặc trưng của các mô hình đó để rút ra khả năng ứng dụng cho Việt Nam trước yêu cầu hoàn thiện pháp luật phá sản quốc tế.
653 |aLuật Kinh tế
653 |aPhá sản
653 |aThế giới
653 |aThủ tục phá sản
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2019. – Số 8, tr. 30-43.|x0866-7446.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào