Bài viết tạp chí
Hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về biện pháp bắt người /
Tác giả CN Ngô, Văn Vịnh, TS.
Nhan đề Hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về biện pháp bắt người / Ngô Văn Vịnh
Tóm tắt Tác giả nghiên cứu một số qui định về biện pháp bắt người trong Bộ luật Tố tụng hình sự, nhận diện những hạn chế, tồn tại, từ đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện các qui định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về biện pháp bắt người.
Từ khóa Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa Biện pháp bắt người
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2019. – Số 8, tr. 44-47, 64.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172753
0026
0044B59CF73-3A07-46E5-A34A-BED9FD8A4A03
005201911141620
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114161924|byenkt|c20191114135932|dmaipt|y20191114085058|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNgô, Văn Vịnh|cTS.
24510|aHoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về biện pháp bắt người / |cNgô Văn Vịnh
520 |aTác giả nghiên cứu một số qui định về biện pháp bắt người trong Bộ luật Tố tụng hình sự, nhận diện những hạn chế, tồn tại, từ đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện các qui định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về biện pháp bắt người.
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aBiện pháp bắt người
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2019. – Số 8, tr. 44-47, 64.|x0866-7446.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào