Bài viết tạp chí
Hoàn thiện quy định về ghi âm và ghi hình khi lấy lời khai trong tố tụng hình sự /
Tác giả CN Võ, Minh Kỳ, ThS.
Nhan đề Hoàn thiện quy định về ghi âm và ghi hình khi lấy lời khai trong tố tụng hình sự / Võ Minh Kỳ
Tóm tắt Phân tích các lợi ích cơ bản và qui định pháp luật về nội dung qui định về ghi âm và ghi hình khi lấy lời khai trong tố tụng hình sự, chỉ ra những hạn chế, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.
Từ khóa Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa Lấy lời khai
Từ khóa Ghi âm
Từ khóa Ghi hình
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2019. – Số 8, tr. 48-55.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172754
0026
004C6E77432-C540-4141-A575-9F8C3C11970E
005201911141620
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114161958|byenkt|y20191114085650|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aVõ, Minh Kỳ|cThS.
24510|aHoàn thiện quy định về ghi âm và ghi hình khi lấy lời khai trong tố tụng hình sự / |cVõ Minh Kỳ
520 |aPhân tích các lợi ích cơ bản và qui định pháp luật về nội dung qui định về ghi âm và ghi hình khi lấy lời khai trong tố tụng hình sự, chỉ ra những hạn chế, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aLấy lời khai
653 |aGhi âm
653 |aGhi hình
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2019. – Số 8, tr. 48-55.|x0866-7446.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào