Bài viết tạp chí
Quyền được chết - Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn, Hải Yến, ThS.
Nhan đề Quyền được chết - Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam / Nguyễn Hải Yến
Tóm tắt Khái quát về quyền được chết, đưa ra các quan điểm về quyền này và nghiên cứu qui định của một số quốc gia công nhận quyền được chết, từ đó rút ra những gợi mở đối với Việt Nam.
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Quyền được chết
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2019. – Số 8, tr. 56-64.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172755
0026
00426A7ED00-76E5-4532-8E4F-7F4C43494496
005201911141621
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114162032|byenkt|y20191114090216|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Hải Yến|cThS.
24510|aQuyền được chết - Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam / |cNguyễn Hải Yến
520 |aKhái quát về quyền được chết, đưa ra các quan điểm về quyền này và nghiên cứu qui định của một số quốc gia công nhận quyền được chết, từ đó rút ra những gợi mở đối với Việt Nam.
653 |aLuật Dân sự
653 |aQuyền được chết
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2019. – Số 8, tr. 56-64.|x0866-7446.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào