Bài viết tạp chí
Hai mươi lăm năm thực thi Công ước Luật Biển năm 1982 /
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Thao, PGS. TS.
Nhan đề Hai mươi lăm năm thực thi Công ước Luật Biển năm 1982 / Nguyễn Hồng Thao
Tóm tắt Phân tích Hiến pháp về biển và đại dương (UNCLOS) và việc thực thi UNCLOS tại Việt Nam;
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Công ước Luật Biển 1982
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2019. – Số 8, tr. 65-72, 84.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172756
0026
00405F84755-E686-45C5-8317-C025ED756522
005201911141621
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114162050|byenkt|c20191114091537|dmaipt|y20191114091435|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Hồng Thao|cPGS. TS.
24510|aHai mươi lăm năm thực thi Công ước Luật Biển năm 1982 / |cNguyễn Hồng Thao
520 |aPhân tích Hiến pháp về biển và đại dương (UNCLOS) và việc thực thi UNCLOS tại Việt Nam;
653 |aLuật Quốc tế
653 |aCông ước Luật Biển 1982
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2019. – Số 8, tr. 65-72, 84.|x0866-7446.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào