Bài viết tạp chí
Thực thi các điều ước quốc tế trong kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam /
Tác giả CN Lê, Mai Thanh, PGS. TS.
Nhan đề Thực thi các điều ước quốc tế trong kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam / Lê Mai Thanh
Tóm tắt Phân tích thực trạng ô nhiễm môi trường biển và nhu cầu kiểm soát ô nhiễm bằng pháp luật quốc tế, đồng thời phân tích các nguyên tắc và biện pháp kiểm soát ô nhiễm ghi nhận trong pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia; trên cơ sở đó, đánh giá mức độ nội luật hóa và thực thi nghĩa vụ đã cam kết của Việt Nam và đưa ra giải pháp tăng cường thực thi cam kết quốc tế đó.
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Điều ước quốc tế
Từ khóa Ô nhiễm môi trường biển
Từ khóa Kiểm soát ô nhiễm môi trường
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2019. – Số 8, tr. 73-84.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172757
0026
004B265C33B-263C-42A0-9D55-14FDE7386111
005201911141622
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114162117|byenkt|y20191114092104|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aLê, Mai Thanh|cPGS. TS.
24510|aThực thi các điều ước quốc tế trong kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam / |cLê Mai Thanh
520 |aPhân tích thực trạng ô nhiễm môi trường biển và nhu cầu kiểm soát ô nhiễm bằng pháp luật quốc tế, đồng thời phân tích các nguyên tắc và biện pháp kiểm soát ô nhiễm ghi nhận trong pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia; trên cơ sở đó, đánh giá mức độ nội luật hóa và thực thi nghĩa vụ đã cam kết của Việt Nam và đưa ra giải pháp tăng cường thực thi cam kết quốc tế đó.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aĐiều ước quốc tế
653 |aÔ nhiễm môi trường biển
653 |aKiểm soát ô nhiễm môi trường
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2019. – Số 8, tr. 73-84.|x0866-7446.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào