Bài viết tạp chí
Tuyển dụng công chức tại Hàn Quốc và gợi mở vận dụng cho Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân Hương, PGS. TS.
Nhan đề Tuyển dụng công chức tại Hàn Quốc và gợi mở vận dụng cho Việt Nam / Nguyễn Thị Vân Hương
Tóm tắt Giới thiệu mô hình tuyển dụng công chức tại Hàn Quốc, qua đó gợi mở kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn công tác tuyển dụng công chức ở Việt Nam.
Từ khóa Bài học kinh nghiệm
Từ khóa Hàn Quốc
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Tuyển dụng công chức
Từ khóa Việt Nam
Nguồn trích Tổ chức nhà nước.Bộ Nội vụ,2019. - Số 8, tr. 70-74.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172904
0026
004B4BC3F48-C382-4E42-A927-3B9CE195B090
005201911221448
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20191122144806|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Thị Vân Hương|cPGS. TS.
24510|aTuyển dụng công chức tại Hàn Quốc và gợi mở vận dụng cho Việt Nam / |cNguyễn Thị Vân Hương
520 |aGiới thiệu mô hình tuyển dụng công chức tại Hàn Quốc, qua đó gợi mở kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn công tác tuyển dụng công chức ở Việt Nam.
653 |aBài học kinh nghiệm
653 |aHàn Quốc
653 |aLuật Hành chính
653 |aTuyển dụng công chức
653 |aViệt Nam
7730 |tTổ chức nhà nước.|dBộ Nội vụ,|g2019. - Số 8, tr. 70-74.|x2588-137X.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào