Bài viết tạp chí
Giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Quảng Trị /
Tác giả CN Nguyễn, Thị Diệu Hằng, ThS.
Nhan đề Giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Quảng Trị / Nguyễn Thị Diệu Hằng, Hoàng Văn Cường
Tóm tắt Nêu thực trạng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Quảng Trị và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Quảng Trị.
Từ khóa Cấp xã
Từ khóa Hoạt động không chuyên trách
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Quảng Trị
Từ khóa Luật Hành chính
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Cường
Nguồn trích Tổ chức nhà nước.Bộ Nội vụ,2019. - Số 9, tr. 34-36.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172912
0026
0045CEC111B-B140-4918-93AD-045A94F2E537
005201911221519
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20191122151928|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Thị Diệu Hằng|cThS.
24510|aGiải pháp phát huy vai trò của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Quảng Trị / |cNguyễn Thị Diệu Hằng, Hoàng Văn Cường
520 |aNêu thực trạng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Quảng Trị và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh Quảng Trị.
653 |aCấp xã
653 |aHoạt động không chuyên trách
653 |aLuật Hành chính
653 |aQuảng Trị
653 |aLuật Hành chính
7001 |aHoàng, Văn Cường
7730 |tTổ chức nhà nước.|dBộ Nội vụ,|g2019. - Số 9, tr. 34-36.|x2588-137X.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào