Luận văn, Luận án
34(N441)115.1 SAV 2019
Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Thực trạng và giải pháp :
BBK 34(N441)115.1
Tác giả CN Savankeuth, Sanathit
Nhan đề Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Sanathit Savankeuth ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 84 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp lí về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Lào. Phân tích thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Lào; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nước này.
Từ khóa Luật Hiến pháp
Từ khóa Lào
Từ khóa Hội đồng nhân dân
Từ khóa Cấp tỉnh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010335-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173663
0023
004A2B3EA2B-EA63-4CB2-BEA9-91FE7448E1A2
005202004031509
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200403150928|bbanglc|c20200331150009|dbanglc|y20200114165711|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(N441)115.1|bSAV 2019
1001 |aSavankeuth, Sanathit
24510|aHoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Thực trạng và giải pháp : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cSanathit Savankeuth ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a84 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: tr. 84.|b1
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 80 - 83.|b51
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lí luận và pháp lí về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Lào. Phân tích thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Lào; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nước này.
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aLào
653 |aHội đồng nhân dân
653 |aCấp tỉnh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010335-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luathienphapvaluathanhchinh/sanathitsavankeuth/asanathit savankeuththumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010336 Đọc sinh viên 34(N441)115.1 SAV 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010335 Đọc sinh viên 34(N441)115.1 SAV 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1