Bài viết tạp chí
Hứng thú của học sinh trung học cơ sở đối với hoạt động trải nghiệm trong môn Giáo dục công dân /
Tác giả CN Vũ, Thị Ngọc Tú , TS.
Nhan đề Hứng thú của học sinh trung học cơ sở đối với hoạt động trải nghiệm trong môn Giáo dục công dân / Vũ Thị Ngọc Tú, Trần Thị Linh
Tóm tắt Bài viết tìm hiểu mức độ hứng thú của học sinh trung học phổ thông đối với hoạt động trải nghiệm trong môn Giáo dục công dân; nhận thức của học sinh và giáo viên về mức độ cần thiết việc tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Giáo dục công dân; thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Giáo dục công dân ở trường trung học sơ sở.
Từ khóa Giáo dục công dân
Từ khóa Học sinh trung học cơ sở
Từ khóa Hứng thú
Từ khóa Hoạt động trải nghiệm
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Linh, ThS.
Nguồn trích Tâm lý học. Viện Tâm lý học,2019. - Số 8, tr. 46–54.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00173672
0026
0042281F9C0-3A16-4567-90F9-379B98651210
005202001211404
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200121140326|byenkt|c20200116105453|dngocht|y20200116105438|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aVũ, Thị Ngọc Tú |cTS.
24510|aHứng thú của học sinh trung học cơ sở đối với hoạt động trải nghiệm trong môn Giáo dục công dân / |cVũ Thị Ngọc Tú, Trần Thị Linh
520 |aBài viết tìm hiểu mức độ hứng thú của học sinh trung học phổ thông đối với hoạt động trải nghiệm trong môn Giáo dục công dân; nhận thức của học sinh và giáo viên về mức độ cần thiết việc tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Giáo dục công dân; thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Giáo dục công dân ở trường trung học sơ sở.
653 |aGiáo dục công dân
653 |aHọc sinh trung học cơ sở
653 |aHứng thú
653 |aHoạt động trải nghiệm
7001 |aTrần, Thị Linh|cThS.
7730 |tTâm lý học.|d Viện Tâm lý học,|g2019. - Số 8, tr. 46–54.|x1859-0098.
890|a0|b0|c0|d0
911 |aHà Thị Ngọc
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào