Bài viết tạp chí
Hành vi gây hấn và sự đồng cảm ở học sinh trung học cơ sở /
Tác giả CN Bùi, Thị Thu Huyền
Nhan đề Hành vi gây hấn và sự đồng cảm ở học sinh trung học cơ sở / Bùi Thị Thu Huyền
Tóm tắt Bài viết mô tả chung về hành vi gây hấn và sự đồng cảm của học sinh trung học cơ sở; mối tương quan giữa hành vi gây hấn và sự đồng cảm của học sinh trung học cơ sở; một số bàn luận về nghiên cứu này.
Từ khóa Học sinh trung học cơ sở
Từ khóa Hành vi gây hấn
Từ khóa Sự đồng cảm
Nguồn trích Tâm lý học. Viện Tâm lý học,2019. - Số 8, tr. 69–83.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00173675
0026
004250B6B19-BCC8-4026-AA46-6CC5C55512F5
005202001211406
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200121140512|byenkt|y20200116111450|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aBùi, Thị Thu Huyền
24510|aHành vi gây hấn và sự đồng cảm ở học sinh trung học cơ sở / |cBùi Thị Thu Huyền
520 |aBài viết mô tả chung về hành vi gây hấn và sự đồng cảm của học sinh trung học cơ sở; mối tương quan giữa hành vi gây hấn và sự đồng cảm của học sinh trung học cơ sở; một số bàn luận về nghiên cứu này.
653 |aHọc sinh trung học cơ sở
653 |aHành vi gây hấn
653 |aSự đồng cảm
7730 |tTâm lý học.|d Viện Tâm lý học,|g2019. - Số 8, tr. 69–83.|x1859-0098.
890|a0|b0|c0|d0
911 |aHà Thị Ngọc
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào