Bài viết tạp chí
Tính tích cực trong hành động trợ giúp trẻ tự kỷ của nhân viên công tác xã hội /
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thoa, ThS.
Nhan đề Tính tích cực trong hành động trợ giúp trẻ tự kỷ của nhân viên công tác xã hội / Nguyễn Thị Thoa
Tóm tắt Bài viết đánh giá chung về tính tích cực trong hành động trợ giúp trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội; tính tích cực của nhân viên công tác xã hội thể hiện qua các hành động trợ giúp cụ thể như: chẩn đoán, đánh giá ban đầu, lập kế hoạch can thiệp trẻ tự kỉ, can thiệp trị liệu, đánh giá lại, tham vấn gia đình.
Từ khóa Hành động
Từ khóa Trẻ tự kỉ
Từ khóa Nhân viên công tác xã hội
Nguồn trích Tâm lý học. Viện Tâm lý học,2019. - Số 8, tr. 84–97.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00173677
0026
0040C8D553C-1706-43C9-9243-D9E6FC5F2055
005202001211410
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200121140842|byenkt|c20200116113055|dngocht|y20200116112705|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Thị Thoa|cThS.
24510|aTính tích cực trong hành động trợ giúp trẻ tự kỷ của nhân viên công tác xã hội / |cNguyễn Thị Thoa
520 |aBài viết đánh giá chung về tính tích cực trong hành động trợ giúp trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội; tính tích cực của nhân viên công tác xã hội thể hiện qua các hành động trợ giúp cụ thể như: chẩn đoán, đánh giá ban đầu, lập kế hoạch can thiệp trẻ tự kỉ, can thiệp trị liệu, đánh giá lại, tham vấn gia đình.
653 |aHành động
653 |aTrẻ tự kỉ
653 |aNhân viên công tác xã hội
773|tTâm lý học.|d Viện Tâm lý học,|g2019. - Số 8, tr. 84–97.|x1859-0098.
890|a0|b0|c0|d0
911|aHà Thị Ngọc
912|aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào