TL Hội nghị, hội thảo
378(05) ĐAO 2009
Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ :
BBK 378(05)
Hội nghị, hội thảo Hội thảo Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ,
Nhan đề Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ :tài liệu tham khảo cho hội thảo / Ban Liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam
Thông tin xuất bản Đà Nẵng, 2009
Mô tả vật lý 311 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài viết nghiên cứu về vấn đề đào tạo liên thông và hệ thống tín chỉ, công việc của giảng viên đại học, phương pháp giảng dạy một số môn học ở bậc đại học.
Từ khóa Đào tạo
Từ khóa Hệ thống tín chỉ
Từ khóa Phương thức đào tạo
Từ khóa Kỉ yếu hội thảo
Từ khóa Đào tạo liên thông
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000495
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/daotaolienthongtheohethongtinchithumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00176403
0025
004C552BEB4-D33D-415C-ADD3-D1D03DA796FD
005202005181642
008200518s2009 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200518164130|bLUONGVT|c20200518135135|dhiennt|y20200429141552|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a378(05)|bĐAO 2009
1112 |aHội thảo Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ,|cĐà Nẵng,|d2009
24510|aĐào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ :|btài liệu tham khảo cho hội thảo / |cBan Liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam
260 |aĐà Nẵng, |c2009
300 |a311 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài viết nghiên cứu về vấn đề đào tạo liên thông và hệ thống tín chỉ, công việc của giảng viên đại học, phương pháp giảng dạy một số môn học ở bậc đại học.
653 |aĐào tạo
653 |aHệ thống tín chỉ
653 |aPhương thức đào tạo
653|aKỉ yếu hội thảo
653|aĐào tạo liên thông
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000495
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/daotaolienthongtheohethongtinchithumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aHT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000495 Đọc sinh viên 378(05) ĐAO 2009 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào