Luận văn, Luận án
34.014 TR - QU 2020
Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam :
BBK 34.014
Tác giả CN Trần, Thị Quyên
Nhan đề Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Trần Thị Quyên ; GS. TS. Nguyễn Minh Đoan hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 187 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp. Nghiên cứu thực trạng phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này cho Việt Nam.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Lập pháp
Từ khóa Lí luận nhà nước pháp luật
Từ khóa Phân tích chính sách
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010772-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00176407
0023
00458B5AC42-D506-439F-B206-41A5E4215DD9
005202005041033
008200429s2020 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200504103219|bluongvt|y20200429145802|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.014|bTR - QU 2020
1001 |aTrần, Thị Quyên
24510|aPhân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cTrần Thị Quyên ; GS. TS. Nguyễn Minh Đoan hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a187 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật : 9 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2020
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 181 - 187.|b79
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp. Nghiên cứu thực trạng phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này cho Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aLập pháp
653 |aLí luận nhà nước pháp luật
653 |aPhân tích chính sách
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010772-3
890|a2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010773 Đọc sinh viên 34.014 TR - QU 2020 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010772 Đọc sinh viên 34.014 TR - QU 2020 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào