Bài viết tạp chí
Hoạch định chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng tới sự phát triển /
Tác giả CN Cao, Kim Oanh
Nhan đề Hoạch định chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng tới sự phát triển / Cao Kim Oanh
Tóm tắt Nghiên cứu chính sách, sự cần thiết hoạch định chính sách trong xây dựng văn bản qui phạm pháp luật và mối quan hệ giữa chính sách, pháp luật và phát triển.
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Chính sách pháp luật
Từ khóa Văn bản qui phạm pháp luật
Nguồn trích Pháp lýHội Luật gia Việt Nam2017. Kỳ phát hành cuối tháng 7, tr. 21-24.
000 00000nab#a2200000ua#4500
00176783
0026
004E44FFDC9-9CDE-49F3-B21B-121C5AF1CEFC
005202005151540
008200515s vm vie
0091 0
039|a20200515154036|bhuent|c20200515153535|dhuent|y20200515153218|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aCao, Kim Oanh
24510|aHoạch định chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng tới sự phát triển / |cCao Kim Oanh
520 |aNghiên cứu chính sách, sự cần thiết hoạch định chính sách trong xây dựng văn bản qui phạm pháp luật và mối quan hệ giữa chính sách, pháp luật và phát triển.
653 |aLuật Hành chính
653 |aChính sách pháp luật
653 |aVăn bản qui phạm pháp luật
7730 |tPháp lý|dHội Luật gia Việt Nam|g2017. Kỳ phát hành cuối tháng 7, tr. 21-24.|x2354-0834
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào