Bài viết tạp chí
Một số ý kiến về hệ thống pháp luật phòng ngừa rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng và phương hướng khắc phục /
Tác giả CN Phạm, Thị Giang Thu
Nhan đề Một số ý kiến về hệ thống pháp luật phòng ngừa rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng và phương hướng khắc phục / Phạm Thị Giang Thu, Nguyễn Ngọc Lương
Tóm tắt Đề cập đến hình thức pháp lí của các quy định về phòng ngừa rủi ro tín dụng và nguyên tắc xây dựng các quy định phòng ngừa và xử lí rủi ro và các vấn đề cụ thể như: Tiêu chí tài chính để xác lập mức dự phòng rủi ro và xử lí rủi ro; tiêu chí nhận diện khách hàng để thiết lập dự phòng và xử lý rủi ro; phương pháp phân loại nợ, các giới hạn cụ thể và các trường hợp không xác định giới hạn; giới hạn chuyển vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn.
Từ khóa Hệ thống pháp luật
Từ khóa Tín dụng
Từ khóa Luật Tài chính
Từ khóa Tổ chức tín dụng
Từ khóa Phòng ngừa rủi ro
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp.Viện Nghiên cứu lập pháp,2011. - Số 5, tr. 53-56.
Tệp tin điện tử http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=143
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176867
0026
0043C10F746-FA11-4A22-B0ED-334E3A8C8D21
005202005211102
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200521110200|bmaipt|y20200521110114|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aPhạm, Thị Giang Thu
24510|aMột số ý kiến về hệ thống pháp luật phòng ngừa rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng và phương hướng khắc phục / |cPhạm Thị Giang Thu, Nguyễn Ngọc Lương
520 |a Đề cập đến hình thức pháp lí của các quy định về phòng ngừa rủi ro tín dụng và nguyên tắc xây dựng các quy định phòng ngừa và xử lí rủi ro và các vấn đề cụ thể như: Tiêu chí tài chính để xác lập mức dự phòng rủi ro và xử lí rủi ro; tiêu chí nhận diện khách hàng để thiết lập dự phòng và xử lý rủi ro; phương pháp phân loại nợ, các giới hạn cụ thể và các trường hợp không xác định giới hạn; giới hạn chuyển vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn.
653 |aHệ thống pháp luật
653 |aTín dụng
653 |aLuật Tài chính
653 |aTổ chức tín dụng
653 |aPhòng ngừa rủi ro
7730 |tNghiên cứu lập pháp.|dViện Nghiên cứu lập pháp,|g2011. - Số 5, tr. 53-56.|x1859-2953.
85640|uhttp://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=143
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào