Bài viết tạp chí
Tương trợ tư pháp quốc tế trong lĩnh vực dân sự - Thực trạng và giải pháp /
Tác giả CN Đặng, Trung Hà
Nhan đề Tương trợ tư pháp quốc tế trong lĩnh vực dân sự - Thực trạng và giải pháp / Đặng Trung Hà
Tóm tắt Trình bày cơ sở pháp lí bảo đảm thực hiện tương trợ tư pháp quốc tế giữa Việt Nam và các nước. Đánh giá thực tiễn hoạt động tương trợ tư pháp quốc tế trong lĩnh vực dân sự và đề xuất giải pháp về mặt pháp lí nhằm giải quyết các vấn đề còn vướng mắc.
Từ khóa Dân sự
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Tương trợ tư pháp
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp.Viện Nghiên cứu lập pháp,2002. - Số 12, tr. 55-60.
Tệp tin điện tử http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=158
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176910
0026
004C0A24D49-8D8C-48D6-912F-797A746EA2DF
005202005251024
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200525102329|bYENKT|c20200525100337|dngocht|y20200525100310|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aĐặng, Trung Hà
24510|aTương trợ tư pháp quốc tế trong lĩnh vực dân sự - Thực trạng và giải pháp / |cĐặng Trung Hà
520 |aTrình bày cơ sở pháp lí bảo đảm thực hiện tương trợ tư pháp quốc tế giữa Việt Nam và các nước. Đánh giá thực tiễn hoạt động tương trợ tư pháp quốc tế trong lĩnh vực dân sự và đề xuất giải pháp về mặt pháp lí nhằm giải quyết các vấn đề còn vướng mắc.
653 |aDân sự
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aTương trợ tư pháp
7730 |tNghiên cứu lập pháp.|dViện Nghiên cứu lập pháp,|g2002. - Số 12, tr. 55-60.
85640|uhttp://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=158
911 |aHà Thị Ngọc
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào