Bài viết tạp chí
Về công bằng xã hội /
Tác giả CN Lê, Hữu Tầng
Nhan đề Về công bằng xã hội / Lê Hữu Tầng
Tóm tắt Nêu khái niệm về công bằng xã hội và bình đẳng xã hội, những chuẩn mực và khả năng thực hiện những chuẩn mực của công bằng xã hội trong điều kiện hiện nay ở nước ta hiện nay.
Từ khóa Công bằng xã hội
Từ khóa Bình đẳng xã hội
Nguồn trích Cộng sản.Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,1996. – Số 19, tr. 33-36.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176934
0026
004C41B3E7B-41A0-4B48-ADF8-200A10A6ED23
005202005251515
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200525151454|byenkt|y20200525151417|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aLê, Hữu Tầng
24510|aVề công bằng xã hội / |cLê Hữu Tầng
520 |aNêu khái niệm về công bằng xã hội và bình đẳng xã hội, những chuẩn mực và khả năng thực hiện những chuẩn mực của công bằng xã hội trong điều kiện hiện nay ở nước ta hiện nay.
653 |aCông bằng xã hội
653 |aBình đẳng xã hội
7730 |tCộng sản.|dTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,|g1996. – Số 19, tr. 33-36.|x0866-7276.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào