Bài viết tạp chí
Bàn về khái niệm xã hội hoá /
Tác giả CN Ngô, Thành Dương, GS.
Nhan đề Bàn về khái niệm xã hội hoá / Ngô Thành Dương
Tóm tắt Nêu khái niệm xã hội hoá, bàn luận về quan điểm xã hội hoá của Mác-lênin.
Từ khóa Chủ nghĩa Mác-lênin
Từ khóa Xã hội hoá
Nguồn trích Cộng sản.Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,2006. – Số 6(752), tr. 57-59.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176936
0026
004EBCECB05-7CF4-4BE4-AE5B-7D74C08651BD
005202005251519
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200525151919|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNgô, Thành Dương|cGS.
24510|aBàn về khái niệm xã hội hoá / |cNgô Thành Dương
520 |aNêu khái niệm xã hội hoá, bàn luận về quan điểm xã hội hoá của Mác-lênin.
653 |aChủ nghĩa Mác-lênin
653 |aXã hội hoá
7730 |tCộng sản.|dTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,|g2006. – Số 6(752), tr. 57-59.|x0866-7276.
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào