Bài viết tạp chí
Bảo đảm quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam /
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Đạt
Nhan đề Bảo đảm quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam / Nguyễn Tiến Đạt
Tóm tắt Trình bày nội dung quyền con người theo Hiến pháp năm 1992; phân tích vấn đề bảo đảm quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam.
Từ khóa Quyền con người
Từ khóa Tạm giam
Từ khóa Tạm giữ
Từ khóa Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa Bắt người
Từ khóa Bảo đảm
Nguồn trích Khoa học pháp lý.Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh,2006. - Số 3, tr. 14-21.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176939
0026
0045599FB23-B1AB-4079-966C-AC0BA70FE03E
005202005251524
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200525152403|byenkt|y20200525152341|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Tiến Đạt
24510|aBảo đảm quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam / |cNguyễn Tiến Đạt
520 |aTrình bày nội dung quyền con người theo Hiến pháp năm 1992; phân tích vấn đề bảo đảm quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam.
653 |aQuyền con người
653 |aTạm giam
653 |aTạm giữ
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aBắt người
653 |aBảo đảm
7730 |tKhoa học pháp lý.|dTrường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh,|g2006. - Số 3, tr. 14-21.|x1859-3879.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào