Bài viết tạp chí
Thực tiễn công tác thi hành án hình sự - Một số vướng mắc và kiến nghị /
Tác giả CN Nguyễn, Hoài Nam
Nhan đề Thực tiễn công tác thi hành án hình sự - Một số vướng mắc và kiến nghị / Nguyễn Hoài Nam
Tóm tắt Qua thực tiễn công tác thi hành án hình sự, tác giả nêu một số bất cập và đưa ra quan điểm giải quyết cụ thể về thi hành án tử hình, thi hành hình phạt tù và hình phạt khác, giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, xoá án tích,...
Từ khóa Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa Thi hành án hình sự
Nguồn trích Toà án nhân dân.Toà án nhân dân tối cao,2009. - Số 21, tr. 18-23.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176945
0026
004F7BC29D4-3A41-4F05-A3C4-8CA4E53E5F6B
005202005251543
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200525154240|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Hoài Nam
24510|aThực tiễn công tác thi hành án hình sự - Một số vướng mắc và kiến nghị / |cNguyễn Hoài Nam
520 |aQua thực tiễn công tác thi hành án hình sự, tác giả nêu một số bất cập và đưa ra quan điểm giải quyết cụ thể về thi hành án tử hình, thi hành hình phạt tù và hình phạt khác, giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, xoá án tích,...
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aThi hành án hình sự
7730 |tToà án nhân dân.|dToà án nhân dân tối cao,|g2009. - Số 21, tr. 18-23.|x1859-4875.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào