Bài viết tạp chí
Chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại /
Tác giả CN Nguyễn, Văn Cừ, ThS.
Nhan đề Chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại / Nguyễn Văn Cừ
Tóm tắt Bàn luận một số vấn đề việc chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
Từ khóa Chia tài sản chung
Từ khóa Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa Luật Hôn nhân và gia đình 2000
Nguồn trích Toà án nhân dân.Toà án nhân dân tối cao,2000. - Số 9, tr. 18-21.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176950
0026
004363DF8EF-5713-4C1F-8AF4-9E93949F9A62
005202005251555
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200525155518|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Văn Cừ|cThS.
24510|aChia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại / |cNguyễn Văn Cừ
520 |aBàn luận một số vấn đề việc chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
653 |aChia tài sản chung
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653 |aLuật Hôn nhân và gia đình 2000
7730 |tToà án nhân dân.|dToà án nhân dân tối cao,|g2000. - Số 9, tr. 18-21.|x1859-4875.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào