Bài viết tạp chí
Bàn về bản chất và chức năng của hình phạt /
Tác giả CN Nguyễn, Sơn
Nhan đề Bàn về bản chất và chức năng của hình phạt / Nguyễn Sơn
Tóm tắt Bình luận về bản chất và chức năng của hình phạt, các yếu tố tác động xã hội của hình phạt.
Từ khóa Bản chất
Từ khóa Chức năng
Từ khóa Hình phạt
Từ khóa Luật Hình sự
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,2002. – Số 9, tr. 41–48.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176951
0026
004E83372E5-71F2-40E4-8E67-B4CC897FB681
005202005251559
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200525155837|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Sơn
24510|aBàn về bản chất và chức năng của hình phạt / |cNguyễn Sơn
520 |aBình luận về bản chất và chức năng của hình phạt, các yếu tố tác động xã hội của hình phạt.
653 |aBản chất
653 |aChức năng
653 |aHình phạt
653 |aLuật Hình sự
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g2002. – Số 9, tr. 41–48.|x0866-7446.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào