Bài viết tạp chí
Bàn về quyền công tố /
Tác giả CN Phạm, Hồng Hải
Nhan đề Bàn về quyền công tố / Phạm Hồng Hải
Tóm tắt Nêu khái niệm công tố, quyền công tố; phân tích quyền công tố trong tố tụng hình sự và quyền công tố của Viện Kiểm sát trong tố tụng hình sự.
Từ khóa Công tố
Từ khóa Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa Quyền công tố
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,1999. – Số 12, tr. 24-33.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176953
0026
004E6C2C85F-186E-4568-BEBB-F9DED42F0508
005202005251602
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200525160140|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aPhạm, Hồng Hải
24510|aBàn về quyền công tố / |cPhạm Hồng Hải
520 |aNêu khái niệm công tố, quyền công tố; phân tích quyền công tố trong tố tụng hình sự và quyền công tố của Viện Kiểm sát trong tố tụng hình sự.
653 |aCông tố
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aQuyền công tố
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|g1999. – Số 12, tr. 24-33.|x0866-7446.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào