Giáo trình
1DL(075) GIA 2021
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học :

Kí hiệu phân loại 1DL(075)
Nhan đề Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : dành cho bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị / Biên soạn: Hoàng Chí Bảo ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 276 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Trình bày sự ra đời, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội gắn liền với vai trò của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa việc nghiên cứu, học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nghiên cứu những vấn đề lí luận về chủ nghĩa xã hội và thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng bản chất về: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nền dân chủ và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia đình trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả(bs) CN Hoàng, Chí Bảo, GS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGTM(30): DSVGTM 001312-41
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGTM(220): MSVGTM 039308-527
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(50): PHGT 004122-71
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185777
0021
0044E746AD3-A700-42E0-BCEB-39E01733385A
005202109291700
008210816s2021 vm vie
0091 0
020 |a978604576569|c61000
039|a20210929165933|bluongvt|c20210923093755|dhuent|y20210802100326|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a1DL(075)|bGIA 2021
24500|aGiáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : |bdành cho bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị / |cBiên soạn: Hoàng Chí Bảo ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a276 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
520 |aTrình bày sự ra đời, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội gắn liền với vai trò của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa việc nghiên cứu, học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nghiên cứu những vấn đề lí luận về chủ nghĩa xã hội và thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng bản chất về: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nền dân chủ và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia đình trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
653 |aGiáo trình
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
7001 |aHoàng, Chí Bảo|cGS. TS.|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGTM|j(30): DSVGTM 001312-41
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGTM|j(220): MSVGTM 039308-527
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(50): PHGT 004122-71
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2021/nxbchinhtriquocgiasuthat/giaotrinhchunghiaxahoikhoahocthumbimage.jpg
890|a300|b454|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHGT 004171 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 300
2 PHGT 004170 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 299
3 PHGT 004169 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 298 Hạn trả:16-02-2024
4 PHGT 004168 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 297
5 PHGT 004167 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 296 Hạn trả:02-03-2024
6 PHGT 004166 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 295
7 PHGT 004165 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 294
8 PHGT 004164 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 293 Hạn trả:07-03-2024
9 PHGT 004163 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 292 Hạn trả:02-03-2024
10 PHGT 004162 Phân hiệu Đắk Lắk 1DL(075) GIA 2021 Giáo trình 291 Hạn trả:02-03-2024
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30 
Không có liên kết tài liệu số nào