• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 33.0(075) GIA 2021
    Nhan đề: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin :

Kí hiệu phân loại 33.0(075)
Nhan đề Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : dành cho bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị / Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên ; Biên soạn: Phạm Văn Dũng ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 292 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin, gồm: những vấn đề cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác - Lênin; lí luận của V.I. Lênin về độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa; lí luận của C. Mác về giá trị thặng dư, tích luỹ tư bản và phân phối giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ nghĩa;...
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Kinh tế chính trị
Tác giả(bs) CN Ngô, Tuấn Nghĩa, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGTM(30): DSVGTM 001252-81
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGTM(220): MSVGTM 038868-9087
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(50): PHGT 004022-71
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185780
0021
0048FBC9237-0939-480F-AFB0-C405ED10CD2E
005202109291657
008210923s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786045765883|c63000
039|a20210929165555|bluongvt|c20210923092428|dhuent|y20210802110044|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a33.0(075)|bGIA 2021
24500|aGiáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : |bdành cho bậc đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị / |cNgô Tuấn Nghĩa chủ biên ; Biên soạn: Phạm Văn Dũng ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2021
300 |a292 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin, gồm: những vấn đề cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác - Lênin; lí luận của V.I. Lênin về độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa; lí luận của C. Mác về giá trị thặng dư, tích luỹ tư bản và phân phối giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ nghĩa;...
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế chính trị
7001 |aNgô, Tuấn Nghĩa|cPGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGTM|j(30): DSVGTM 001252-81
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGTM|j(220): MSVGTM 038868-9087
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(50): PHGT 004022-71
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2021/nxbchinhtriquocgiasuthat/giaotrinhkinhtechinhtrimacleninthumbimage.jpg
890|a300|b612|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVGTM 039087 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 300
2 MSVGTM 039086 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 299
3 MSVGTM 039085 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 298
4 MSVGTM 039084 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 297
5 MSVGTM 039083 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 296
6 MSVGTM 039082 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 295
7 MSVGTM 039081 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 294
8 MSVGTM 039080 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 293
9 MSVGTM 039079 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 292
10 MSVGTM 039078 Mượn sinh viên 33.0(075) GIA 2021 Giáo trình 291