Luận văn, Luận án
34(V131)512 ĐA - N 2021
Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và thực tiễn thi hành tại thành phố Nam Định :

BBK 34(V131)512
Tác giả CN Đào, Hải Nam
Nhan đề Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và thực tiễn thi hành tại thành phố Nam Định : luận văn thạc sĩ Luật học / Đào Hải Nam ; PGS. TS. Đinh Thị Mai hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 67 tr. :minh hoạ ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại thành phố Nam Định; từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Tố tụng hình sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Viện Kiểm sát nhân dân-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quyền công tố-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thực hành quyền công tố-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Nguồn tin về tội phạm-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Nam Định-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012692-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189011
0023
0041266170F-206E-4B6A-9DA6-0DC67B8E77A3
005202205161656
008220407s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220516165452|bhuent|c20220414135736|dhiennt|y20220331153149|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V131)512|bĐA - N 2021
1001 |aĐào, Hải Nam
24510|aNhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và thực tiễn thi hành tại thành phố Nam Định : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐào Hải Nam ; PGS. TS. Đinh Thị Mai hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a67 tr. :|bminh hoạ ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 8 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại thành phố Nam Định; từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động này.
650 4|aLuật Tố tụng hình sự|2Bộ TKLH
650 4|aViện Kiểm sát nhân dân|2Bộ TKLH
650 4|aQuyền công tố|2Bộ TKLH
650 4|aThực hành quyền công tố|2Bộ TKLH
6504|aNguồn tin về tội phạm|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aNam Định|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012692-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luathinhsuvatotunghinhsu/daohainam/adaohainamthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012693 Đọc sinh viên 34(V131)512 ĐA - N 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012692 Đọc sinh viên 34(V131)512 ĐA - N 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1