Luận văn, Luận án
34(V135)207 NG - L 2021
Pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên :

BBK 34(V135)207
Tác giả CN Nguyễn, Thị Nhật Linh
Nhan đề Pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên :luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Thị Nhật Linh ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2021
Mô tả vật lý 81 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu. Phân tích thực trạng pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Kinh tế-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Toà án nhân dân-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Hợp đồng thương mại vô hiệu-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Hợp đồng thương mại-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Hưng Yên-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012720-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189253
0023
0041382EE85-D5B8-484E-8948-A634CD4D3C96
005202205121641
008220510s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220512163809|bhiennt|c20220510101008|dhiennt|y20220428144705|zhoanVT
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084|a34(V135)207|bNG - L 2021
1001 |aNguyễn, Thị Nhật Linh
24510|aPháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNguyễn Thị Nhật Linh ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2021
300 |a81 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 80 - 81
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu. Phân tích thực trạng pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Kinh tế|2Bộ TKLH
650 4|aToà án nhân dân|2Bộ TKLH
650 4|aHợp đồng thương mại vô hiệu|2Bộ TKLH
6504|aHợp đồng thương mại|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aHưng Yên|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012720-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luatkinhte/nguyenthinhatlinh/anguyenthinhatlinhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
911 |aVũ Thị Hoàn
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012721 Đọc sinh viên 34(V135)207 NG - L 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012720 Đọc sinh viên 34(V135)207 NG - L 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1