Luận văn, Luận án
34(V112)327.2 HO - L 2021
Thuận tình ly hôn và thực tiễn giải quyết tại các Toà án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng :

BBK 34(V112)327.2
Tác giả CN Hoàng, Linh Lan
Nhan đề Thuận tình ly hôn và thực tiễn giải quyết tại các Toà án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng :luận văn thạc sĩ Luật học /Hoàng Linh Lan ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 75 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về thuận tình li hôn. Phân tích, đánh giá thực tiễn giải quyết thuận tình li hôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng giải quyết thuận tình li hôn trên địa bàn tỉnh.
Thuật ngữ chủ đề Toà án nhân dân-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Li hôn-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thuận tình li hôn-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Hôn nhân và gia đình-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Cao Bằng-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 012450-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189256
0023
004D8D22028-D3FF-4581-8675-CBC68219C3AB
005202205131013
008220513s2021 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20220513100943|bhiennt|c20220513100726|dhiennt|y20220429142049|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V112)327.2|bHO - L 2021
1001 |aHoàng, Linh Lan
24510|aThuận tình ly hôn và thực tiễn giải quyết tại các Toà án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cHoàng Linh Lan ; PGS. TS. Ngô Thị Hường hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a75 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 73 - 75
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về thuận tình li hôn. Phân tích, đánh giá thực tiễn giải quyết thuận tình li hôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng giải quyết thuận tình li hôn trên địa bàn tỉnh.
650 4|aToà án nhân dân|2Bộ TKLH
650 4|aLi hôn|2Bộ TKLH
650 4|aThuận tình li hôn|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Hôn nhân và gia đình|2Bộ TKLH
651 4|aCao Bằng|2Bộ TK KHXH&NV
651|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 012450-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2021/luatdansuvatotungdansu/hoanglinhlan/ahoanglinhlanthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 012451 Đọc sinh viên 34(V112)327.2 HO - L 2021 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 012450 Đọc sinh viên 34(V112)327.2 HO - L 2021 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1