Luận văn, Luận án
34(V122)014.3 NG - PH 2022
Ảnh hưởng của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý đến ý thức pháp luật của người dân Việt Nam hiện nay từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh :

BBK 34(V122)014.3
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Phát
Nhan đề Ảnh hưởng của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý đến ý thức pháp luật của người dân Việt Nam hiện nay từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh : luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Tiến Phát ; PGS. TS. Lê Văn Long hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2022
Mô tả vật lý 77 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về ảnh hưởng của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lí đến ý thức pháp luật của người dân. Phân tích thực trạng ảnh hưởng của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lí đến ý thức pháp luật của người dân tỉnh Bắc Ninh, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động này đến ý thức pháp luật của người dân tỉnh Bắc Ninh.
Thuật ngữ chủ đề Ý thức pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Truy cứu trách nhiệm-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Trách nhiệm pháp lí-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Bắc Ninh-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013464-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194095
0023
0046085AECF-0CDF-485D-B026-551028420BE7
005202301130838
008230112s2022 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20230113083537|bluongvt|c20230113082511|dluongvt|y20230104100555|zgiangnh
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V122)014.3|bNG - PH 2022
1001 |aNguyễn, Tiến Phát
24510|aẢnh hưởng của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý đến ý thức pháp luật của người dân Việt Nam hiện nay từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh : |bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNguyễn Tiến Phát ; PGS. TS. Lê Văn Long hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2022
300 |a77 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật : 8 38 01 06. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2022
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về ảnh hưởng của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lí đến ý thức pháp luật của người dân. Phân tích thực trạng ảnh hưởng của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lí đến ý thức pháp luật của người dân tỉnh Bắc Ninh, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động này đến ý thức pháp luật của người dân tỉnh Bắc Ninh.
6504|aÝ thức pháp luật
6504|aTruy cứu trách nhiệm|2Bộ TKLH
6504|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
6504|aTrách nhiệm pháp lí|2Bộ TKLH
6514|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
6514|aBắc Ninh|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013464-5
890|a2|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Hương Giang
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013465 Đọc sinh viên 34(V122)014.3 NG - PH 2022 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013464 Đọc sinh viên 34(V122)014.3 NG - PH 2022 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào