• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)120(075) GIA 2021
    Nhan đề: Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)120(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2021
Mô tả vật lý 607 tr. ;22 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của Luật Hành chính Việt Nam, gồm: Luật Hành chính và quản lí nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính;... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hoá, khoa học và công nghệ, tôn giáo, đối ngoại.
Thuật ngữ chủ đề Luật Hành chính-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Hương, TS.
000 00000nam#a2200000ua#4500
00196184
0021
004DD85AC5C-B2EF-46E6-9413-F870819F1AAE
005202305151608
008230515s2021 vm vie
0091 0
020 |a9786047250110|c85000
039|a20230515160454|bhiennt|y20230515135906|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)120(075)|bGIA 2021
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hành chính Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng ... [et al.]
250 |aTái bản
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2021
300 |a607 tr. ;|c22 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 599 - 601
520 |aTrình bày những vấn đề chung của Luật Hành chính Việt Nam, gồm: Luật Hành chính và quản lí nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính;... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hoá, khoa học và công nghệ, tôn giáo, đối ngoại.
650 4|aLuật Hành chính|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aTrần, Minh Hương|cTS.|eChủ biên
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2019/giaotrinhluathanhchinhvietnam/agiaotrinhluathanhchinhvietnamthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Không tìm thấy biểu ghi nào