Giáo trình
34(V)01(075) GIA 2022
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /

Kí hiệu phân loại 34(V)01(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2022
Mô tả vật lý 495 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Nhà nước-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm, TS.
000 00000nam#a2200000ua#4500
00196188
0021
0041339EA81-5677-4954-935B-3453A46AF172
005202306161407
008230515s2022 vm vie
0091 0
020 |a9786048127787
039|a20230616140438|bluongvt|y20230515143621|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)01(075)|bGIA 2022
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2022
300 |a495 tr. ; |c22 cm.
504 |aDanh mục tài liệu tham khảo: tr. 483 - 490
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
650 4|aPháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aNhà nước|2Bộ TKLH
650 4|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aNguyễn, Minh Đoan|cGS. TS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Năm|cTS.|eChủ biên
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2020/giaotrinhliluanchungvenhanuocvaphapluat/agiaotrinhliluanchungvenhanuocvaphapluatthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aGT

Không tìm thấy biểu ghi nào