Luận văn, Luận án
34.622.4 HO - TH 2019
Bảo hộ quyền liên quan theo quy định của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam :
BBK 34.622.4
Tác giả CN Hoàng, Thu Thuý
Nhan đề Bảo hộ quyền liên quan theo quy định của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học /Hoàng Thu Thuý ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 66 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về quyền liên quan, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); các nội dung pháp lí cơ bản về bảo hộ quyền liên quan trong CPTPP. Phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra cho Việt Nam về bảo hộ quyền liên quan theo CPTPP; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Sở hữu trí tuệ
Từ khóa Bảo hộ
Từ khóa Quyền liên quan
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010089-90
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173615
0023
004566EAEED-289C-4EB1-BC92-0E23933F8CE1
005202004010851
008200113s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200401085047|blylth|c20200114171023|dluongvt|y20200113083344|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.622.4|bHO - TH 2019
1001 |aHoàng, Thu Thuý
24510|aBảo hộ quyền liên quan theo quy định của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học /|cHoàng Thu Thuý ; TS. Nguyễn Thái Mai hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a66 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: cuối chính văn.|b1
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b42
520 |aTrình bày khái quát về quyền liên quan, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); các nội dung pháp lí cơ bản về bảo hộ quyền liên quan trong CPTPP. Phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra cho Việt Nam về bảo hộ quyền liên quan theo CPTPP; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi bảo hộ quyền liên quan tại Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aSở hữu trí tuệ
653 |aBảo hộ
653 |aQuyền liên quan
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010089-90
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/hoangthuthuy/ahoangthuthuythumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010090 Đọc sinh viên 34.622.4 HO - TH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010089 Đọc sinh viên 34.622.4 HO - TH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1