Luận văn, Luận án
34.613 PH - TH 2019
Thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam :
BBK 34.613
Tác giả CN Phạm, Quỳnh Hoa Thuý
Nhan đề Thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Quỳnh Hoa Thuý ; TS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 81 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người. Phân tích, đánh giá thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam và một số quốc gia; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này ở nước ta.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Điều ước quốc tế
Từ khóa Bảo lưu điều ước quốc tế
Từ khóa Quyền con người
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010099-100
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173616
0023
00496F570A5-7D99-41A5-A5D6-F024DA0D6220
005202003310811
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200331081119|blylth|c20200114161323|dluongvt|y20200113083448|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.613|bPH - TH 2019
1001 |aPhạm, Quỳnh Hoa Thuý
24510|aThực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cPhạm Quỳnh Hoa Thuý ; TS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a81 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 80 – 81.|b22
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người. Phân tích, đánh giá thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam và một số quốc gia; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này ở nước ta.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aĐiều ước quốc tế
653 |aBảo lưu điều ước quốc tế
653|aQuyền con người
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010099-100
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/phamquynhhoathuy/aphamquynhhoathuythumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010100 Đọc sinh viên 34.613 PH - TH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010099 Đọc sinh viên 34.613 PH - TH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1