Luận văn, Luận án
34(V)122 HA - D 2019
Xây dựng Bộ pháp điển của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp :
BBK 34(V)122
Tác giả CN Hà, Thị Duyên
Nhan đề Xây dựng Bộ pháp điển của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Hà Thị Duyên ; TS. Phạm Quý Tỵ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 73 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu vấn đề lí luận về pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật của Việt Nam. Phân tích thực trạng Bộ pháp điển và công tác xây dựng Bộ pháp điển của Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng Bộ pháp điển ở nước ta.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Pháp điển hóa
Từ khóa Bộ pháp điển
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010365-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173653
0023
004A942F398-9857-4C7A-8D34-57F316FDBD32
005202004011045
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200401104442|banhnt|c20200120084337|dluongvt|y20200114153120|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)122|bHA - D 2019
1001 |aHà, Thị Duyên
24510|aXây dựng Bộ pháp điển của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cHà Thị Duyên ; TS. Phạm Quý Tỵ hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a73 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b20
520 |aNghiên cứu vấn đề lí luận về pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật của Việt Nam. Phân tích thực trạng Bộ pháp điển và công tác xây dựng Bộ pháp điển của Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng Bộ pháp điển ở nước ta.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aPháp điển hóa
653 |aBộ pháp điển
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010365-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luathienphapvaluathanhchinh/hathiduyen/ahathiduyenthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010366 Đọc sinh viên 34(V)122 HA - D 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010365 Đọc sinh viên 34(V)122 HA - D 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1