Bài viết tạp chí
34(V)01
Xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với củng cố, phát triển xã hội dân sự /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Nguyễn, Minh Đoan,, TS
Nhan đề Xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với củng cố, phát triển xã hội dân sự / Nguyễn Minh Đoan
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Nhà nước pháp quyền
Từ khóa Xã hội dân sự
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,Số12/2009, tr. 15 - 20.
000 00000cam a2200000 a 4500
00116991
0026
00419181
00520100111084918.0
008100111s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311020931|bmaipt|c201311020931|dmaipt|y201001110859|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cTS
24510|a Xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với củng cố, phát triển xã hội dân sự /|cNguyễn Minh Đoan
653 |aViệt Nam
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aXã hội dân sự
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|gSố12/2009, tr. 15 - 20.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào