Bài viết tạp chí
34(V)014
Áp dụng pháp luật - Một số vấn đề cần quan tâm/
BBK 34(V)014
Tác giả CN Nguyễn, Minh Đoan
Nhan đề Áp dụng pháp luật - Một số vấn đề cần quan tâm/ Nguyễn Minh Đoan
Tóm tắt Bài viết phân tích những yếu tố cần phải có để thực hiện và áp dụng pháp luật có hiệu quả: có quy phạm pháp luật tốt; trình độ văn hóa pháp lý cao trong cán bộ và nhân dân; cơ quan pháp luật được tổ chức khoa học, có sự phân công rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ; cơ quan áp dụng pháp luật phải thông thạo các công việc mà mình đảm nhận...
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Áp dụng pháp luật
Từ khóa Lý luận về nhà nước và pháp luật
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 3/1996, tr. 14 - 18.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00150248
0026
004EDA4F3E4-85CB-4489-B5A2-18C34094B9C2
005201909281856
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190928185536|banhnt|c20190928185101|danhnt|y20180426150942|zlylth
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014
1001 |aNguyễn, Minh Đoan
24510|aÁp dụng pháp luật - Một số vấn đề cần quan tâm/ |cNguyễn Minh Đoan
520 |aBài viết phân tích những yếu tố cần phải có để thực hiện và áp dụng pháp luật có hiệu quả: có quy phạm pháp luật tốt; trình độ văn hóa pháp lý cao trong cán bộ và nhân dân; cơ quan pháp luật được tổ chức khoa học, có sự phân công rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ; cơ quan áp dụng pháp luật phải thông thạo các công việc mà mình đảm nhận...
653 |aViệt Nam
653 |aÁp dụng pháp luật
653 |aLý luận về nhà nước và pháp luật
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 3/1996, tr. 14 - 18.
890|c1|a0
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào