Bài viết tạp chí
Án lệ và hệ thống Toà án của nước Anh /
Tác giả CN Nguyễn, Văn Nam
Nhan đề Án lệ và hệ thống Toà án của nước Anh / Nguyễn Văn Nam
Tóm tắt Trình bày sự ra đời của thông luật (Common law); đặc điểm và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật Anh; hệ thống Toà án Anh và thứ bậc của án lệ.
Từ khóa Anh
Từ khóa Án lệ
Từ khóa Hệ thống toà án
Từ khóa Luật Tố tụng
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp.Viện Nghiên cứu lập pháp,2003. - Số 2, tr. 71-75.
Tệp tin điện tử http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=162
000 00000nab#a2200000ui#4500
00175208
0026
004DECFA5FB-7959-4A2F-A096-A83380E68E47
005202005140816
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200514081533|byenkt|c20200514081513|dyenkt|y20200422170452|ztuoint
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Văn Nam
24510|aÁn lệ và hệ thống Toà án của nước Anh / |cNguyễn Văn Nam
520 |aTrình bày sự ra đời của thông luật (Common law); đặc điểm và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật Anh; hệ thống Toà án Anh và thứ bậc của án lệ.
653 |aAnh
653 |aÁn lệ
653 |aHệ thống toà án
653|aLuật Tố tụng
7730 |tNghiên cứu lập pháp.|dViện Nghiên cứu lập pháp,|g2003. - Số 2, tr. 71-75.
85640|uhttp://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=162
911 |aNguyễn Thị Tươi
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào