Bài trích
34(V)02
Dân chủ xã hội chủ nghĩa - mục tiêu và động lực của đổi mới ở nước ta /
BBK 34(V)02
Tác giả CN Phạm, Ngọc Quang,
Nhan đề Dân chủ xã hội chủ nghĩa - mục tiêu và động lực của đổi mới ở nước ta / Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Hiền Lương
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác- Lê nin
Từ khóa tự do Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hiền Lương,
Nguồn trích Cộng sản.Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,Số 828 (10/2011), tr. 41 - 46.
000 00000cam a2200000 a 4500
00123259
0026
00425662
00520111014154111.0
008111014s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311091408|bmaipt|c201311091408|dmaipt|y201110141557|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)02
1001 |aPhạm, Ngọc Quang,|cGS. TS
24510|aDân chủ xã hội chủ nghĩa - mục tiêu và động lực của đổi mới ở nước ta /|cPhạm Ngọc Quang, Nguyễn Hiền Lương
653 |aViệt Nam
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aChủ nghĩa Mác- Lê nin
653 |aDân chủ xã hội chủ nghĩa
7001 |aNguyễn, Hiền Lương,|cTS
7730 |tCộng sản.|dTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,|gSố 828 (10/2011), tr. 41 - 46.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào