Bài viết tạp chí
34(V)02
Dân chủ xã hội chủ nghĩa - mục tiêu và động lực của đổi mới ở nước ta /
BBK 34(V)02
Tác giả CN Phạm, Ngọc Quang,, GS. TS
Nhan đề Dân chủ xã hội chủ nghĩa - mục tiêu và động lực của đổi mới ở nước ta / Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Hiền Lương
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa Chủ nghĩa Mác- Lê nin
Từ khóa Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hiền Lương,, TS
Nguồn trích Cộng sản.Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,Số 828 (10/2011), tr. 41 - 46.
000 00000cam a2200000 a 4500
00123259
0026
00425662
00520111014154111.0
008111014s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311091408|bmaipt|c201311091408|dmaipt|y201110141557|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)02
1001 |aPhạm, Ngọc Quang,|cGS. TS
24510|aDân chủ xã hội chủ nghĩa - mục tiêu và động lực của đổi mới ở nước ta /|cPhạm Ngọc Quang, Nguyễn Hiền Lương
653 |aViệt Nam
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aChủ nghĩa Mác- Lê nin
653 |aDân chủ xã hội chủ nghĩa
7001 |aNguyễn, Hiền Lương,|cTS
7730 |tCộng sản.|dTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,|gSố 828 (10/2011), tr. 41 - 46.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào