Bài viết tạp chí
3KV3
Cơ sở đánh giá năng lực của Đảng Cộng sản cầm quyền /
BBK 3KV3
Tác giả CN Phạm, Ngọc Quang,, GS. TS.
Nhan đề Cơ sở đánh giá năng lực của Đảng Cộng sản cầm quyền / Phạm Ngọc Quang
Từ khóa Xây dựng Đảng
Từ khóa Mặt trận Tổ quốc
Từ khóa Phản biện xã hội
Từ khóa Dân chủ hóa
Từ khóa Đảng Cộng sản cầm quyền
Nguồn trích Cộng sản.Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,Số 12/2013, tr. 35 - 38.
000 00000cam a2200000 a 4500
00132310
0026
00434897
00520131213150414.0
008131213s vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a201406231449|blamdv|c201406231449|dlamdv|y201312131518|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a3KV3
1001 |aPhạm, Ngọc Quang,|cGS. TS.
245 |aCơ sở đánh giá năng lực của Đảng Cộng sản cầm quyền /|cPhạm Ngọc Quang
653 |aXây dựng Đảng
653 |aMặt trận Tổ quốc
653 |aPhản biện xã hội
653 |aDân chủ hóa
653 |aĐảng Cộng sản cầm quyền
773 |tCộng sản.|dTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,|gSố 12/2013, tr. 35 - 38.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aPhạm Thị Mai

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào