Sách tham khảo
29(V)
Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay :
Kí hiệu phân loại 29(V)
Nhan đề Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay :chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX-07. Đề tài: KX-07-03 /Nguyễn Tài Thư chủ biên; Hoàng Văn Lân,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội:Chính trị quốc gia,1997
Mô tả vật lý 284tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Nêu lên hình thái và sự tác động của các hệ tư tưởng và tôn giáo, nho giáo sơ kỳ và ảnh hưởng của nó đối với con người Việt Nam. Những ảnh hưởng của văn hoá tư tưởng phương Tây. Chủ nghĩa Mác-Lênin với sự phát triển con người Việt Nam. Anh hưởng của các tôn giáo đối với đời sống xã hội nước ta: Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Phật giáo
Từ khóa Tôn giáo
Từ khóa Nho giáo
Từ khóa Hệ tư tưởng
Từ khóa Lịch sử tư tưởng
Từ khóa Thiên chúa giáo
Tác giả(bs) CN Dương, Tự Đam
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Lân,, PGS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hào Hải
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hùng Hậu,, PTS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Vui,, GS.PTS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tài Thư,, PGS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Huyên,, PGS.PTS
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Lăng,, PGS
Tác giả(bs) CN Vũ, Khiêu,, GS
Giá tiền 18500
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênTKM(5): GVTKM0690-4
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(13): DSVTKM0376-9, DSVTKM0381-6, DSVTKM0388-90
000 00000cam a2200000 a 4500
0011120
0022
0041330
008020821s1997 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201310180833|bthaoct|c201310180833|dthaoct|y200209190310|zanhnt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a29(V)
090 |a29(V)|bANH 1997
24500|aẢnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay :|bchương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX-07. Đề tài: KX-07-03 /|cNguyễn Tài Thư chủ biên; Hoàng Văn Lân,... [et al.]
260 |aHà Nội:|bChính trị quốc gia,|c1997
300 |a284tr. ; 19 cm.
520 |aNêu lên hình thái và sự tác động của các hệ tư tưởng và tôn giáo, nho giáo sơ kỳ và ảnh hưởng của nó đối với con người Việt Nam. Những ảnh hưởng của văn hoá tư tưởng phương Tây. Chủ nghĩa Mác-Lênin với sự phát triển con người Việt Nam. Anh hưởng của các tôn giáo đối với đời sống xã hội nước ta: Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo
653 |aViệt Nam
653 |aPhật giáo
653 |aTôn giáo
653 |aNho giáo
653 |aHệ tư tưởng
653 |aLịch sử tư tưởng
653 |aThiên chúa giáo
7001 |aDương, Tự Đam
7001 |aHoàng, Văn Lân,|cPGS
7001 |aNguyễn, Hào Hải
7001 |aNguyễn, Hùng Hậu,|cPTS
7001 |aNguyễn, Hữu Vui,|cGS.PTS
7001 |aNguyễn, Tài Thư,|cPGS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Huyên,|cPGS.PTS
7001 |aPhạm, Minh Lăng,|cPGS
7001 |aVũ, Khiêu,|cGS
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cTKM|j(5): GVTKM0690-4
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(13): DSVTKM0376-9, DSVTKM0381-6, DSVTKM0388-90
890|a18|b80|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Như
950 |a18500
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTKM0390 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 18
2 DSVTKM0389 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 17
3 DSVTKM0388 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 16
4 DSVTKM0386 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 15
5 DSVTKM0385 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 14
6 DSVTKM0384 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 13
7 DSVTKM0383 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 12
8 DSVTKM0382 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 11
9 DSVTKM0381 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 10
10 DSVTKM0379 Đọc sinh viên 29(V) ANH 1997 Sách tham khảo 9
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào