Bài viết tạp chí
34(V)01
Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và quan hệ giữa nhà nước và cá nhân /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Nguyễn, Văn Động
Nhan đề Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và quan hệ giữa nhà nước và cá nhân / Nguyễn Văn Động
Tóm tắt Tác giả nêu những tính chất cơ bản và những đặc điểm cơ bản, từ đó khẳng định bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhân tố quyết định nội dung, hình thức, tính chất, mục đích và phương pháp thực hiện mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân
Từ khóa Luật hiến pháp
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Cá nhân
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa Bản chất nhà nước
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 1/1995, tr. 3 - 6.
000 00000cam a2200000 a 4500
00112592
0026
00414608
008070813s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311060822|bmaipt|c201311060822|dmaipt|y200708131005|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1001 |aNguyễn, Văn Động
24510|aBản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và quan hệ giữa nhà nước và cá nhân /|cNguyễn Văn Động
520 |aTác giả nêu những tính chất cơ bản và những đặc điểm cơ bản, từ đó khẳng định bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhân tố quyết định nội dung, hình thức, tính chất, mục đích và phương pháp thực hiện mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân
653 |aLuật hiến pháp
653 |aNhà nước
653 |aCá nhân
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aBản chất nhà nước
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 1/1995, tr. 3 - 6.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aPhạm Thị Mai

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào